Parafia św. Anny w Bytomiu

NIEDZIELA
5.04.2020
Palmowa

Za + Grażynę Orfin i Krystynę Recław
Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Teresy i Edwarda Kuc z ok. 45 rocz. śl.
Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki Mańka z ok. 75 ur.oraz o błog. B. dla wnuczki Moniki z ok. 30 ur.

PONIEDZIAŁEK
6.04.2020

Za + Tadeusza Brożek (od siostry z rodziną)
Za + Henryka Lorek (od lokat. z Cichej 14)

WTOREK
7.04.2020

Za + Ryszarda Żak w 1 rocz. śm.
O wszelkie łaski i błog. Boże dla Jakuba i Krzysztofa oraz dla ich rodziny

ŚRODA
8.04.2020

Za + ojca Józefa Kusik w 19 rocz. śm., mamę Olimpię, siostrę Ewę oraz szwagra Krystiana Danisz
Za + Czesława Obiedzińskiego i Helenę Czyżykiewicz

Wlk. CZWARTEK
9.04.2020

O zdrowie i potrzebne łaski dla kapłanów pracujących obecnie i w przeszłości w naszej parafii oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne
Za + rodz. Barbarę i Tadeusza Małota oraz + z pokrew.
Za + Helenę Lipik (od przyjaciół)

Wlk. PIĄTEK
10.04.2020

Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wlk. SOBOTA
11.04.2020

O błog. Boże, opiekę Królowej Karmelu, o dary Ducha Świętego i prowadzenie w dialogu, o powołania do tej wspólnoty, za chorych oraz solenizantów: Tadeusza May i Annę Skrzypacz

NIEDZIELA
12.04.2020
Wielkanocna

Za wstaw. MB z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Ewy Picz z ok. ur. (od Joanny)
Za + Tadeusza Pyclik w 9 rocz. śm., rodz. z obu str. i braci Mariana i Stanisława
Za + Tadeusza Łój w 42 rocz. śm. i rodz. z obu str.
Za + Sylwestra Wręczyckiego, rodz. i pokrew. z obu str., za dusze w cz. cierp. oraz z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla rodz. Wręczyckich

UWAGA! W związku z dekretem Biskupa Gliwickiego o zakazie sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych (ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusem) informujemy, że wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione przez księży z naszej parafii podczas Mszy św. odprawianej bez udziału wiernych poza godzinami wynikającymi ze stałego porządku nabożeństw.

Z DEKRETU BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA z dnia 25 marca 2020 r.

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 25 marca 2020 roku, należy na terenie Diec. Gliwickiej przestrzegać, do odwołania, następujących zasad:

 1. Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych w przyjętych na dany dzień intencjach. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania każdego dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w  niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 1. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
 2. Duszpasterze zobowiązani są przypomnieć wiernym, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 3. W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W takim wypadku kapłan powinien zachować jak najdalej idące środki ostrożności.
 4. Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach, jak również wszelkie rekolekcje i misje parafialne.
 5. Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego.
 6. Zaleca się by kościoły nadal pozostały otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie do 5 liczby osób przebywających w kościele.
 7. Duszpasterze powinni przypomnieć wiernym, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują ich do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Nadto powinni pouczyć wiernych, że ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 8. W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna. Wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa.
 9. Wszystkich wiernych – zarówno duchownych jak i świeckich – zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim. Kapłanów i osoby konsekrowane proszę o jej odmawianie w swoich wspólnotach, zaś wiernych świeckich w swoich rodzinach.
 10. Nadal zawieszona pozostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

 

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA

 

 1. Duszpasterze powinni sprawować Mszę świętą w Niedzielę Palmową bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących.
 2. W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.
 3. Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należy celebrować bądź koncelebrować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej. W celebracji należy pominąć obrzęd Umycia Nóg i procesję do Ciemnicy, pozostawiając Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.
 4. Nie zezwala się na udzielanie wiernym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej komunii poza Mszą świętą. Usilnie zachęca się ich jednak do komunii świętej duchowej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 2.
 5. Wierni mogą w swoich domach odprawić w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża.
 6. Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych. Podczas adoracji krzyża nie należy oddawać mu czci przez ucałowanie, a jedynie przez przyklęknięcie.
 7. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.
 8. Duszpasterze niech zachęcą wiernych do przeprowadzenia adoracji Krzyża we wspólnotach rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie modlitwy: Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie. Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.
 9. W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.
 10. Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.
 11. Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, którą należy sprawować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej.
 12. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, będą wydawane kolejne wskazania.

KANCELARIA – godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00 – 9.00
wtorek, środa 16.30 – 17.30
czwartek 16.30 – 17.00
sobota 9.00 – 10.00
w czasie wakacji i ferii: od pon. do pt. przez pół godz. po Mszy św.

PORZĄDEK MSZY W CIĄGU ROKU:

Dni powszednie: 7.00 i 18.00; czwartek: 9.00 i 17.00, msza z modlitwami o uzdrowienie w IV piątek o 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00; 15.30 nabożeństwo
SAKRAMENT POKUTY: 15 min. przed Mszą św. oraz w sobotę od 17.00

PORZĄDEK MSZY W CZASIE WAKACJI I FERII:
Dni powszednie: pon., śr., pt.: 8.00; wt., czw., sob.: 18.00;
Niedziele i święta: 8.00, 10.30, 19.00 (nie ma nabożeństwa)
SAKRAMENT POKUTY: 20 min. przed Mszą św. oraz w sobotę od 17.00

konto bankowe parafii: 96 2490 0005 0000 4500 9721 3893